Tìm nhanh:

0903 86 16 87

0908 23 58 19

Thư viện liên kết

Online

Đang online 728

Trong ngày 413

Trong tuần 7.808

Trong tháng 30.068

Trong năm 58.641

Tổng truy cập 3.313.498

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về xử lý bạn đoc vi phạm Nội quy Thư viện
(Ban hành kèm theo Quyết định số 475/QĐ-ĐHM ngày, 20 tháng 05 năm 2014
của Hiệu trường Trường Đại học Mở TPHCM)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này áp dụng đối với đối tượng bạn đọc của Thư viện Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh gồm học viên sau đại học, sinh viên và học sinh (sau đây gọi là bạn đọc).
2. Nội dung của quy định này gồm xử lý bạn đọc vi phạm liên quan đến trang phục, sử dụng thẻ vào thư viện, cố ý xé tài liệu, cố ý làm hư hỏng tài sản thư viện, lấy cắp tài liệu - tài sản thư viện, cố ý truy cập trang web không lành mạnh, cố hành vi gây rối trong thư viện.
Quy định này không áp dụng để xử lý các trường họp bạn đọc vi phạm thời hạn mượn sách hoặc vô ý làm hư hỏng, làm mất sách mượn của thư viện.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 2. Xử lý các trường hợp đế cặp, túi xách không đúng quy định, làm mất chìa khóa tủ
1. Bạn đọc sử dụng thư viện có trách nhiệm để cặp, túi xách theo đúng nơi quy định và tuân thủ các quy định, hướng dẫn về sử dụng tủ đụng cặp, túi xách của Thư viện nhằm bảo đảm an toàn tài sản của bạn đọc và trật tự mỹ quan của Thư viện.
2. Bạn đọc không sử dụng tủ đựng; cặp, túi xách của Thư viện qua đêm đối với các phòng đọc phục vụ xuyên tầm và qua buổi đối với các phòng đọc có đóng cửa buổi trưa. Hết giờ phục vụ, khi các phòng đọc đóng cửa, bạn đọc phải trả lại chìa khóa và nhận lại Thè Sinh viên.
3. Bạn đọc phải báo thủ thư xử lý các trường họp khóa khó mở, không tự ý mở mạnh tay làm gẵy chìa khóa. Bạn đọc lảm gãy chìa khóa phải đền tiền làm chia mới và chi phí lấy chìa gãy ra khỏi ổ khóa (nếu có) 
4. Bạn đọc làm mất chìa khóa phải đền tiền thay ổ khóa mới và tiền làm lại thẻ mica.
Bạn đọc vi phạm khoản 1 hoặc khoản 2 của điều này đã bị thủ thư nhắc nhở nhưng không tuân thủ sẽ bị từ chối phục vụ 01 buổi. Nếu bạn đọc tái phạm sẽ bị từ chối phục vụ trong thời gian 03 tháng.

Điều 3. Xử lý các trường họp vi phạm về trang phục, không xuất trình Thẻ khi vào Thư viện
Thư viện từ chối phục vụ đối với những trường hợp sau:
1. Bạn đọc mặc trang phục không đúng nội quy của nhà trường.
2.Bạn đọc không trình Thẻ Sinh viên hoặc giấy tờ họp lệ khác khi vào Thư viện. Các giấy tờ hợp lệ gồm Giấy chứng minh nhân dân và Hộ chiếu.

Điều 4. Xử lý với các trường hợp vi phạm về sử dụng thẻ vào thư viện
Bạn dọc không dược sử dụng Thẻ Sinh viên của bạn đọc khác hoặc cho bạn đọc khác mượn Thẻ Sinh viên của mình để sử dụng Thư viện, trừ trườmg hợp bạn đọc trả sách giúp cho người khác.
Các trường họp vi phạm sẽ không được sử dụng thư viện trong thòi gian 03 tháng, bị thu hồi Thẻ và khóa mã số sinh viên.

Điều 5. Xử lý với các trưòng hợp vi phạm về thái độ
Bạn đọc vi phạm một trong các điều sau đây sẽ bị xử lý kỷ luật từ mức trừ điểm rèn luyện đến mức khiển trách:
- Bạn đọc vảo thư viện không trình Thẻ Sinh viên và bị nhắc nhở nhiều lần nliưng vẫn cố tình vi phạm
- Bạn đọc nói chuyện gây ồn ào bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm
- Bạn đọc sử dụng máy tính quá thời gian đăng ký, bị nhắc nhờ nhiều lần nhưng không rời khỏi máy tính và có hành vi gây sự.
- Bạn đọc có hành vi gây sự, chửi bới bạn đọc khác hoặc thủ thư.

Điều 6. Xử lý các trường hợp xé tài liệu và cố ý làm hư hỏng tài sản
Bạn đọc có hành vi xé tài liệu, cố ý làm hỏng tài sản của Thư viện sẽ bị xử lý kỷ luật hình thức từ khiến trách đến cảnh cáo. Bạn đọc phải đền lại tài sản, tài liệu, chi phí xử lý tài liệu và không được sử dụng thư viện thời gian 06 tháng.

Điều 7. Xử lý vói các truòng hợp đánh cắp tài liệu, tài sân của Thư viện
Bạn đọc có hành vi lấy tài liệu và tài sản của Thư viện và tự ý mang ra khỏi Thư viện sè bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học, phải trả lại tài liệu và không được sử dụng thư viện vĩnh viễn.

Điều 8. Xử lý với các trường hợp lấy cắp tài sản của bạn đọc khác
Người có hành vi trộm cắp tài sản của bạn đọc khác bị bắt quả tang hoặc bị camera giám sát ghi hình lại sẽ bị xử lý theo các quy định của nhà trường, nhả nước và không được sử dụng thư viện vĩnh viễn.

Điều 9. Xử lý bạn đọc cố ý truy cập vào trang web không lành mạnh
Bạn đọc cố ý truy cập vào trang web không lành mạnh sê bị xử lý hình thức cảnh cáo toàn trường.

Chương III
THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Thầm quyền và trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm
1. Đối với các hành vi vi phạm bị xử lý theo điều 2, 3, 4 của Quy định này sẽ doThư viện xử lý.
2. Đối với các hành vi vi phạm bị xử lý theo các điều 5, 6, 7, 8, 9 của Quy định nảy, Thư viện có trách nhiệm lập biên bản các trường họp vi phạm và chuyển hồ sơ cho Phòng Công tác Sinh viên. Phòng Công tác Sinh viên có trách nhiệm chủ trì xử ỉý theo quy định của nhà trường.

Điều 11. Phòng Công tác Sinh viên, phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa
Phòng Công tác Sinh viên, phòng Quản lý Đào tạo vả các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổi hợp xử lý các trường hợp bạn đọc vi phạm theo đúng quy định này và các quy định liên quan khác của nhà trường.

Điều 12. Thư viện
Thư viện có trách nhiệm phổ biến đầy đủ nội quy, quy định đến sinh viên và niêm yết các quy định tại các phòng đọc; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Đã ký
Nguyễn Thành Nhân

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: