Tìm nhanh:

0903 86 16 87

0908 23 58 19

Thư viện liên kết

Online

Đang online 177

Trong ngày 89

Trong tuần 89

Trong tháng 5.099

Trong năm 116.868

Tổng truy cập 2.950.111

   
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Về xử lý vi phạm thời hạn mượn sách của Thư viện
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1496/QĐ-ĐHM ngày 09 tháng 11 năm 2015
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với đối tượng bạn đọc của Thư viện Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh gồm học viên sau đại học, sinh viên và học sinh (sau đây gọi là bạn đọc).

Điều 2. Số lượng sách mượn và thời gian mượn sách
Thư viện có trách nhiệm thông báo đến bạn đọc số lượng tài liệu cho một lần mượn và số ngày bạn đọc được mượn tài liệu; niêm yết văn bản này tại tất cả các phòng đọc và phổ biến trên trang web của Trường.
Lịch mở cửa phòng đọc được dán tại cửa của phòng đọc. Nếu ngày trả sách của bạn đọc rơi vào ngày Thư viện đóng cửa (tuyển sinh, nghỉ Lễ, Tết, kiểm kê), bạn đọc được tính ngày trả sách vào ngày Thư viện mở cửa trở lại.


Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của bạn đọc
Bạn đọc có trách nhiệm trả sách Thư viện đúng hạn quy định và còn nguyên hiện trạng.
Bạn đọc giữ sách quá hạn sẽ bị nhà trường phạt theo điều 4 của Quy định này.

Điều 4. Mức phạt quá hạn

Bạn đọc mượn quá hạn so với số ngày quy định theo điều 2 của Quy định này sẽ bị phạt số tiền 1.000đ/quyển sách/ngày quá hạn và 
bị trừ điểm rèn luyện theo quy định hiện hành của Trường.

Điều 5. Thời hạn đóng phạt
Bạn đọc phải đóng phạt ngay khi trả sách.
Bạn đọc không có điều kiện đóng phạt ngay thì phải ghi bản cam kết hẹn ngày nộp. Thời gian cam kết nộp phạt không quá 01 tuần kể từ ngày trả sách.

Điều 6. Xử lý bạn đọc không trả sách và không đóng phạt mượn quá hạn

Trong thời gian bạn đọc còn giữ sách mượn quá hạn hoặc đã trả sách nhưng chưa đóng tiền phạt quá hạn thì:
1.     Không được sử dụng thư viện.
2.     Không được nhận bằng tốt nghiệp.
3.    Sau mỗi học kỳ, Thư viện chuyển danh sách bạn đọc mượn quá hạn và không nộp phạt đến Phòng Công tác Sinh viên và Phòng Quản lý Đào tạo để khóa mã số sinh viên.

Điều 7. Miễn giảm tiền phạt quá hạn

Trong trường hợp bạn đọc có lý do chính đáng như do thiên tai, hỏa hoạn, đau ốm rơi vào thời gian trả sách thì được xem xét miễn giảm.
Bạn đọc phải nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh cho việc trễ hạn cho Thư viện để được xem xét miễn giảm.
Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Giám đốc Thư viện báo cáo Ban Giám hiệu quyết định.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm cung cấp biên lai cho Thư viện và định kỳ thu lại biên lai và tiền nộp phạt, lưu trữ và báo cáo theo đúng quy định.

Điều 9. Thư viện

Thư viện có trách nhiệm lập danh sách mượn quá hạn hàng tháng và niêm yết tại các phòng đọc thuộc Trường đế nhắc nhở bạn đọc về việc trả sách đã quá hạn; thu tiền phạt quá hạn của bạn đọc bằng biên lai thu do Phòng Tài chính – Kế toán cung cấp và nộp cho Phòng Tài chính – Kế toán theo đúng quy định.
Thư viện có trách nhiệm kiểm tra danh sách chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp phản hồi cho các đơn vị liên quan.

Điều 10. Các đơn vị liên quan

Phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa trực thuộc Trường có trách nhiệm cung cấp danh sách sinh viên chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp cho Thư viện kiểm tra thu hồi sách và phạt quá hạn.
Phòng Công tác Sinh viên và các đơn vị có trách nhiệm phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.


KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thành Nhân
                                                                               

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: